Hân hạnh đón tiếp

0 khách và 0 thành viên

MỜI BẠN DÙNG TRÀ

Hôm nay là....

12_01

Lick cho ăn dùm nha!

Ảnh ngẫu nhiên

GUI_NGUOI_TOI_YEU2.swf 270.jpg Picture3.jpg Picture2.jpg Picture1.jpg Picture1_500_06.jpg Bai_thi_so_1__lop_3.flv Bai_thi_so_2_lop_2.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_thi_so_1_lop_2.flv Bai_lam_so_1.flv Vochanh3.jpg D3.jpg D2.jpg Deu.jpg Chanh.jpg Son_dau.jpg Sd.jpg 0.jpg

Tự soi tâm mỗi sáng

1. Nhịn đời để tấm thân yên- 2. Nhịn sự hơn thua khỏi luỵ phiền- 3. Nhịn kẻ hung hăn lòng độ lượng- 4. Nhịn tâm háo thắng cõi thần tiên- 5. Nhịn cha nhịn mẹ con hiếu thảo- 6. Nhịn vợ nhịn chồng gia đình ấm- 7. Nhịn anh nhịn chị ,thêm hoà thuận - 8. Nhịn xóm láng giềng nghĩa thân giao.

Tài nguyên dạy học

Góc riêng

Quà của thâỳ Hùng

Quốc hoa

Kỉ niệm bạn tặng

Sống

Qùa thâỳ Th. Dương

TUỔI THƠ

picture1

Giải trí

Đồng hồ trái đất

Thời gian trôi

ĐỒNG HỒ HOA SEN

Chị Vân tặng

Msmyen

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Vọc

  LỊCH

  Quy chế hoạt động UBKT

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Bảy (trang riêng)
  Ngày gửi: 05h:41' 12-09-2015
  Dung lượng: 40.5 KB
  Số lượt tải: 6
  Số lượt thích: 0 người
  CĐGD Quận 6
  CĐ TRƯỜNG TH Lam Sơn

  
  
  
  
  UBKT 
  Số: …./QC-CĐCS
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
  
   Quận 6, ngày 1 tháng 09 năm 2015
   
  QUY CHẾ
  HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN
  Nhiệm kỳ: 2015 - 2016
      
       -  Căn cứ vào điều lệ Công Đoàn Việt Nam;
       -  Căn cứ vào quy chế hoạt động của UBKT Công đoàn Giáo dục Việt Nam;
       -  Căn cứ vào quy chế hoạt động của BCH Công đoàn trường TH Lam Sơn;
       BCH Công đoàn trường TH TH Lam Sơn ban hành quy chế hoạt động của UBKT Công đoàn cơ sở như sau:
  Chương  I
  NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
   
       Điều 1: UBKT do BCH Công đoàn bầu ra, có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nghị quyết của BCH Công đoàn về công tác kiểm tra theo quy định của điều lệ Công đoàn Việt Nam.
       Điều 2: UBKT gồm một chủ nhiệm và hai ủy viên thuộc cơ cấu tổ chức của Công đoàn cơ sở.
       Điều 3: Ủy ban kiểm tra có nhiệm vụ
       1. Giúp BCH thực hiện kiểm tra việc chấp hành điều lệ Công đoàn của BCH cùng cấp.
       Tổ chức kiểm tra công đoàn cùng cấp khi tổ chức hoặc đoàn viên có dấu hiệu vi phạm điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của Công đoàn.
       2. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của Công đoàn.
       3. Giúp BCH giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Công đoàn. Tham mưu cho BCH tham gia với BGH nhà trường giải quyết khiếu nại tố cáo của CB, GV, CNV.
   
   
  Chương II
  NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
  CỦA CHỦ NHIỆM VÀ CÁC ỦY VIÊN ỦY BAN KIỂM TRA
   
       Điều 4: Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
       Chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của UBKT trước BCH Công đoàn cơ sở và UBKT Công đoàn cấp trên.
       Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra mọi hoạt động của UBKT. Ký các văn bản của UBKT. Triệu tập và chủ trì các hội nghị của UBKT.
       Điều 5: Các ủy viên của Ủy ban kiểm tra
       1. Có nhiệm vụ tham dự đầy đủ các cuộc họp và tham gia các hoạt động của UBKT theo sự phân công.
       2. Được mời dự các hội nghị của BCH Công đoàn. Đề xuất về nội dung, chương trình công tác của UBKT trong các kỳ họp thường kỳ của BCH.
   
  Chương III
  NGUYÊN TẮC, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA ỦY BAN KIỂM TRA
   
       Điều 6: UBKT làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ
       1. Trong các kỳ họp của UBKT, mọi thành viên thực hiện quyền dân chủ theo thảo luận và quyết định công việc thuộc thẩm quyền của UBKT.
       2. Quyết định của UBKT thực hiện theo nguyên tắc đa số, ý kiến thiểu số được ghi nhận và khi cần thiết báo cáo với tổ chức, người có thẩm quyền quyết định.
       3. Trong tổ chức điều hành công việc đã được tập thể UBKT thông qua, thực hiện theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
       4. Giữa hai kỳ họp của UBKT, Chủ nhiệm UBKT tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra.
       5. Hội nghị UBKT được tổ chức khi có ít nhất 2/3 số thành viên UBKT có mặt. Các kết luận, nghị quyết của UBKT phải được trên 50% số thành viên có mặt tán thành.
       Điều 7: Chế độ làm việc
       Hội nghị thường kỳ của UBKT theo hội nghị thường kỳ của BCH và khi cần thiết có thể tổ chức hội nghị bất thường.
       Điều 8: Mối quan hệ làm việc giữa UBKT và BCH Công đoàn cơ sở
       1. UBKT chịu sự chỉ đạo của BCH Công đoàn, trực tiếp là Chủ tịch Công đoàn về những nội dung thuộc nhiệm vụ của UBKT.
       2. UBKT chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của UBKT Công đoàn cấp trên.
   
       Điều 9: Chế độ báo cáo
       1. UBKT báo cáo kết quả hoạt động, đề xuất chủ trương, chương trình công tác và kiến nghị trong kỳ họp thường kỳ của BCH Công đoàn.
       2. Các báo cáo và các văn bản của UBKT soạn thảo, phát hành phải được thông qua Chủ tịch Công đoàn.
       3. UBKT ngoài việc gửi báo cáo đột xuất, phải gửi báo cáo định kỳ vào cuối tháng 5 và cuối tháng 12 hàng năm cho UBKT Công đoàn cấp trên.
   
  Chương IV
  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
   
       Điều 10: BCH Công đoàn, UBKT
   
  Gửi ý kiến

  Thông tin các thành viên

  174201210152147
  Đ
  i
  T
  ì
  m
  T
  r
  i
  T
  h
  c

  Sinh nhật thành viên và Web nhóm MAE