Hân hạnh đón tiếp

1 khách và 0 thành viên

MỜI BẠN DÙNG TRÀ

Hôm nay là....

12_01

Lick cho ăn dùm nha!

Ảnh ngẫu nhiên

GUI_NGUOI_TOI_YEU2.swf 270.jpg Picture3.jpg Picture2.jpg Picture1.jpg Picture1_500_06.jpg Bai_thi_so_1__lop_3.flv Bai_thi_so_2_lop_2.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_thi_so_1_lop_2.flv Bai_lam_so_1.flv Vochanh3.jpg D3.jpg D2.jpg Deu.jpg Chanh.jpg Son_dau.jpg Sd.jpg 0.jpg

Tự soi tâm mỗi sáng

1. Nhịn đời để tấm thân yên- 2. Nhịn sự hơn thua khỏi luỵ phiền- 3. Nhịn kẻ hung hăn lòng độ lượng- 4. Nhịn tâm háo thắng cõi thần tiên- 5. Nhịn cha nhịn mẹ con hiếu thảo- 6. Nhịn vợ nhịn chồng gia đình ấm- 7. Nhịn anh nhịn chị ,thêm hoà thuận - 8. Nhịn xóm láng giềng nghĩa thân giao.

Tài nguyên dạy học

Góc riêng

Quà của thâỳ Hùng

Quốc hoa

Kỉ niệm bạn tặng

Sống

Qùa thâỳ Th. Dương

TUỔI THƠ

picture1

Giải trí

Đồng hồ trái đất

Thời gian trôi

ĐỒNG HỒ HOA SEN

Chị Vân tặng

Msmyen

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Vọc

  LỊCH

  Đề-gợi ý Hóa CĐ KA,B(2012-2013) http://thaynsthcocl.violet.vn

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: sưu tầm
  Người gửi: Nguyễn Hoàng Sơn (trang riêng)
  Ngày gửi: 12h:40' 16-07-2012
  Dung lượng: 143.5 KB
  Số lượt tải: 104
  Số lượt thích: 0 người


  ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012
  Môn thi : HÓA, khối A và B - Mã đề : 648

  Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :
  H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52, Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85 Ag=108.
  I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
  Câu 1 : Cho dãy các chất: N2, H2, NH3, NaCl, HCl, H2O. Số chất trong dãy mà phân tử chỉ chứa liên kết cộng hóa trị không cực là
  A. 2. B. 4. C. 3. D. 5.
  Câu 2 : Cho dãy các dung dịch: axit axetic, phenylamoni clorua, natri axetat, metylamin, glyxin, phenol (C6H5OH). Số dung dịch trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH là
  A. 6. B. 3. C. 4. D. 5.
  Câu 3: Hỗn hợp X gồm Na, Al và Fe (với tỉ lệ số mol giữa Na và Al tương ứng là 2 : 1). Cho X tác dụng với H2O (dư) thu được chất rắn Y và V lít khí. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư) thu được 0,25V lít khí. Biết các khí đo ở cùng điều kiện, các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ số mol của Fe và Al trong X tương ứng là
  A. 1 : 2. B. 5 : 8. C. 5 : 16. D. 16 : 5.
  Câu 4: Nung hỗn hợp bột gồm Al và Fe2O3 (trong điều kiện không có oxi), thu được hỗn hợp chất rắn X. Chia X thành 2 phần bằng nhau:
  Cho phần 1 vào dung dịch HCl (dư) thu được 7,84 lít khí H2 (đktc);
  Cho phần 2 vào dung dịch NaOH (dư) thu được 3,36 lít khí H2 (đktc).
  Biết rằng các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Fe trong X là
  A. 42,32%. B. 46,47%. C. 66,39%. D. 33,61%.
  Câu 5: Cho m gam hỗn hợp hoi X gồm hai ancol (đơn chức, bậc I, là đồng đẳng kế tiếp) phản ứng với CuO dư, thu được hỗn hợp hơi Y gồm nước và anđehit. Tỉ khối hơi của Y so với khí hiđro bằng 14,5. Cho toàn bộ Y phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 97,2 gam Ag. Giá trị của m là
  A. 14,0. B. 14,7. C. 10,1. D. 18,9.
  Câu 6: Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp thủy luyện?
  A. Ca. B. K. C. Mg. D. Cu.
  Câu 7: Cho sơ đồ phản ứng:
  Este X (C4HnO2) Y Z C2H3O2Na.
  Công thức cấu tạo của X thỏa mãn sơ đồ đã cho là
  A. CH2=CHCOOCH3. B. CH3COOCH2CH3.
  C. HCOOCH2CH2CH3. D. CH3COOCH=CH2.
  Câu 8: Cho 42,4 gam hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 (có tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 1) tác dụng với dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn còn lại m gam chất rắn. Giá trị của m là
  A. 12,8. B. 19,2. C. 9,6. D. 6,4.
  Câu 9: Phát biểu nào sau đây là đúng?
  A. Polietilen và poli (vinyl clorua) là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng.
  B. Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat đều thuộc loại tơ tổng hợp.
  C. Sợi bông, tơ tằm thuộc loại polime thiên nhiên.
  D. Tơ nilon-6,6 được điều chế từ hexametylenđiamin và axit axetic.
  Câu 10 : Hòa tan hoàn toàn 8,9 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn bằng lượng vừa đủ 500 ml dung dịch HNO3 1M. Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 1,008 lít khí N2O (đktc) duy nhất và dung dịch X chứa m gam muối. Giá trị của m là
  A. 34,10 B. 31,32 C. 34,32 D.
   
  Gửi ý kiến

  Thông tin các thành viên

  174201210152147
  Đ
  i
  T
  ì
  m
  T
  r
  i
  T
  h
  c

  Sinh nhật thành viên và Web nhóm MAE