Hân hạnh đón tiếp

3 khách và 0 thành viên

MỜI BẠN DÙNG TRÀ

Hôm nay là....

12_01

Lick cho ăn dùm nha!

Ảnh ngẫu nhiên

GUI_NGUOI_TOI_YEU2.swf 270.jpg Picture3.jpg Picture2.jpg Picture1.jpg Picture1_500_06.jpg Bai_thi_so_1__lop_3.flv Bai_thi_so_2_lop_2.flv Bai_thi_so_2.flv Bai_thi_so_1_lop_2.flv Bai_lam_so_1.flv Vochanh3.jpg D3.jpg D2.jpg Deu.jpg Chanh.jpg Son_dau.jpg Sd.jpg 0.jpg

Tự soi tâm mỗi sáng

1. Nhịn đời để tấm thân yên- 2. Nhịn sự hơn thua khỏi luỵ phiền- 3. Nhịn kẻ hung hăn lòng độ lượng- 4. Nhịn tâm háo thắng cõi thần tiên- 5. Nhịn cha nhịn mẹ con hiếu thảo- 6. Nhịn vợ nhịn chồng gia đình ấm- 7. Nhịn anh nhịn chị ,thêm hoà thuận - 8. Nhịn xóm láng giềng nghĩa thân giao.

Tài nguyên dạy học

Góc riêng

Quà của thâỳ Hùng

Quốc hoa

Kỉ niệm bạn tặng

Sống

Qùa thâỳ Th. Dương

TUỔI THƠ

picture1

Giải trí

Đồng hồ trái đất

Thời gian trôi

ĐỒNG HỒ HOA SEN

Chị Vân tặng

Msmyen

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Vọc

  LỊCH

  Gốc > tin tức > Đề thi -gợi ý bài giải >

  Môn thi TN THPTNĂM 2010 Môn thi : HÓA HỌC - Mã đề thi : 208

   

   

  Cho biết nguyên tử khối (theo u) của các nguyên tố : H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Al = 27; Cl=35,5; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108

   

  I. Phần chung cho tất cả thí sinh (32 câu, từ câu 1 đến câu 32)

   

  Câu 1 : Quặng boxit là nguyên liệu dùng để điều chế kim loại

              A. đồng                        B. natri                         C. nhôm                        D. chì

  Câu 2 : Kim loại không phản ứng được với nước ở nhiệt độ thường là

              A. Li                            B. Ca                           C. K                             D. Be

  Câu 3 : Chất làm mềm nước có tính cứng toàn phần là

              A. CaSO4                     B. NaCl                        C. Na2CO3                   D. CaCO3

  Câu 4 : Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm thổ là

              A. ns2np2                      B. ns2np1                      C. ns1                           D. ns2

  Câu 5 : Protein phản ứng với Cu(OH­)2 tạo sản phẩm có màu đặc trưng là

              A. màu da cam             B. màu tím                    C. màu vàng                 D. màu đỏ

  Câu 6 : Cho m gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 (đun nóng), thu được 21,6 gam Ag. Giá trị của m là

              A. 16,2                         B. 9,0                           C. 36,0                          D. 18,0

  Câu 7 : Cho dãy các kim loại : K, Mg, Cu, Al. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là

              A. 3                              B. 1                              C. 2                              D. 4

  Câu 8 : Để phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 7,5 gam H2NCH2COOH cần vừa đủ V ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của V là

              A. 100                          B. 200                          C. 50                            D. 150

  Câu 9 : Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(HCO3)2 thấy

              A. có kết tủa trắng và bọt khí                             B. không có hiện tượng gì

              C. có kết tủa trắng                                             D. có bọt khí thoát ra

  Câu 10 : Hai chất nào sau đây đều là hiđroxit lưỡng tính ?

              A. Ba(OH)2 và Fe(OH)3                                                   B. Cr(OH)3 và Al(OH)3

              C. NaOH và Al(OH)3                                       D. Ca(OH)2 và Cr(OH)3

  Câu 11 : Vinyl axetat có công thức là

              A. CH3COOCH3          B. C2H5COOCH3         C. HCOOC2H5             D. CH3COOCH=CH2

  Câu 12 : Chất nào sau đây vừa phản ứng được với dung dịch KOH, vừa phản ứng được với dung dịch HCl?

              A. C6H5NH2         B. H2NCH(CH3)COOH        C. CH3COOH              D. C2H5OH

  Câu 13 : Chất có tính lưỡng tính là

              A. NaOH                     B. KNO3                      C. NaHCO3                  D. NaCl

  Câu 14 : Kim loại Al không phản ứng được với dung dịch

              A. H2SO4 (đặc, nguội)               B. KOH           C. NaOH                      D. H2SO4 (loãng)

  Câu 15 : Cho dãy các kim loại : Mg, Cr, Na, Fe. Kim loại cứng nhất trong dãy là

              A. Fe                            B. Mg                           C. Cr                            D. Na

  Câu 16 : Cho 15 gam hỗn hợp bột kim loại Zn và Cu vào dung dịch HCl (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,48 lít khí H2 (đkc) và m gam kim loại không tan. Giá trị của m là

              A. 2,0                           B. 6,4                           C. 8,5                           D. 2,2

  Câu 17 : Xà phòng hóa hoàn toàn 17,6 gam CH3COOC2H5 trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

              A. 16,4                         B. 19,2                          C. 9,6                           D. 8,2

  Câu 18 : Để khử hoàn toàn 8,0 gam bột Fe2O3 bằng bột Al (ở nhiệt độ cao, trong điều kiện không có không khí) thì khối lượng bột nhôm cần dùng là

              A. 8,1 gam                    B. 1,35 gam                  C. 5,4 gam                    D. 2,7 gam

  Câu 19 : Chất nào sau đây không tham gia phản ứng thủy phân?

              A. Protein                     B. Saccarozơ                C. Glucozơ                    D. Tinh bột

  Câu 20 : Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là

              A. C2H5OH                  B. H2NCH2COOH        C. CH3COOH              D. CH3NH2

  Câu 21 : Cho dãy các chất: CH2=CHCl, CH2=CH2, CH2=CH-CH=CH2, H2NCH2COOH. Số chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là

              A. 1                              B. 4                              C. 3                              D. 2

  Câu 22 : Trong tự nhiên,canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) được gọi là

              A. Thạch cao sống        B. Đá vôi                      C. Thạch cao khan        D. Thạch cao nung

   

  Câu 23 : Điều chế kim loại K bằng phương pháp

              A. dùng khí CO khử ion K+ trong K2O ở nhiệt độ cao

              B. điện phân dung dịch KCl có màng ngăn

              C. điện phân KCl nóng chảy

              D. điện phân dung dịch KCl không có màng ngăn

  Câu 24 : Chất thuộc loại cacbohiđrat là

              A. xenlulozơ                  B. protein                      C. poli(vinyl clorua)       D. glixerol

  Câu 25 : Kim loại Fe phản ứng được với dung dịch

              A. CuSO4                     B. Na2CO3                   C. CaCl2                       D. KNO3

  Câu 26: Hòa tan hoàn toàn 2,7 gam Al bằng dung dịch HNO3 (loãng, dư), thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là

         A. 2,24.                             B. 4,48.                                    C. 3,36.                        D. 1,12.

  Câu 27: Cho dãy các chất : CH3COOCH3, C2H5OH, H2NCH2COOH, CH3NH2. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH là

         A. 3.                                 B. 2.                                        C. 4.                            D. 1.

  Câu 28: Công thức hóa học của sắt (III) hiđroxit là

         A. Fe2O3.                          B. FeO.                                   C. Fe(OH)3.                 D. Fe(OH)2

  Câu 29: Cho dãy các kim loại kiềm: Na, K, Rb, Cs. Kim loại trong dãy có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là

         A. Na.                              B. K.                                       C. Rb.                          D. Cs.

  Câu 30: Cho dãy các dung dịch: glucozơ, saccarozơ, etanol, glixerol. Số dung dịch trong dãy phản ứng được với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch có màu xanh lam là

         A. 1.                                 B. 4.                                        C. 3.                            D. 2.

  Câu 31: Dãy các kim loại được xếp theo chiều giảm dần tính khử là:

         A. Zn, Cu, K.                    B. K, Zn, Cu.                           C. K, Cu, Zn.                D. Cu, K, Zn.

  câu 32: Chất không phải axit béo là

         A. axit axetic.                    B. axit stearic.                          C. axit oleic.                 D. axit panmitic.

   

  II. PHẦN RIÊNG – PHẦN TỰ CHỌN (8 câu)

   

  Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)

   

  A. Theo chương trình Chuẩn (8 câu, từ câu 33 đến câu 40)

   

  Câu 33: Để phân biệt dung dịch Na2SO­4 với dung dịch NaCl, người ta dùng dung dịch

         A. NaOH.                         B. BaCl­2.                                 C. KNO3.                     D. HCl.

  Câu 34: Dãy gồm các hợp chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần lực bazơ là:

         A. CH3NH2, C6H5NH2 (anilin), NH3.                                 B. NH3, C6H5NH2 (anilin), CH3NH2.

         C. C6H5NH2 (anilin), CH3NH2, NH3.                                 D. C6H5NH2 (anilin), NH3, CH3NH2.

  Câu 35: Polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là

         A. nilon-6,6.                                                                      B. poli(metyl metacrylat).

         C. poli(vinyl clorua).                                                          D. polietilen.

  Câu 36: Kim loại Fe phản ứng được với dung dịch nào sau đây tạo thành muối sắt (III)?

         A. Dung dịch HNO3 (loãng, dư).                                        B. Dung dịch H2SO4 (loãng).

         C. Dung dịch HCl.                                                            D. Dung dịch CuSO4.

  Câu 37: Số oxi hóa của crom trong hợp chất Cr2O3

         A. +4.                               B. +6.                                      C. +2.                          D. +3.

  Câu 38: Oxit kim loại bị khử bởi khí CO ở nhiệt độ cao là

         A. Al2O3.                          B. CuO.                                   C. K2O.                       D. MgO.

  Câu 39: Tinh bột thuộc loại

         A. monosaccarit.               B. polisaccarit.                         C. đisaccarit.                D. lipit.

  Câu 40: Cho CH3COOCH3 vào dung dịch NaOH (đun nóng), sinh ra các sản phẩm là

         A. CH3COONa và CH3COOH.                                        B. CH3COONa và CH3OH.

         C. CH3COOH và CH3ONa.                                              D. CH3OH và CH3COOH.

   

  B. Theo chương trình nâng cao (8 câu, từ câu 41 đến câu 48)

   

  Câu 41: Phản ứng giữa C2H5OH với CH3COOH (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng) là phản ứng

         A. trùng hợp.                     B. este hóa.                              C. xà phòng hóa.           D. trùng ngưng.

  Câu 42: Dung dịch có pH > 7 là

         A. K2SO4.                         B. FeCl3.                                  C. Al2(SO4)3.                D. Na2CO3.

  Câu 43: Oxit nào dưới đây thuộc loại oxit bazơ?

         A. CO.                             B. Cr2O3.                                 C. CuO.                       D. CrO3.

  Câu 44: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp (tơ nhân tạo)?

         A. Bông.                           B. Tơ visco.                             C. Tơ nilon-6,6.             D. Tơ tằm.

  Câu 45: Cho Eo (Zn2+/Zn) = –0,76V; Eo (Sn2+/Sn) = –0,14V. Suất điện động chuẩn của pin điện hóa Zn–Sn là

         A. 0,90V.                          B. –0,62V.                               C. 0,62V.                     D. –0,90V.

  Câu 46: Số đồng phân cấu tạo amin bậc một ứng với công thức phân tử C3H9N là

         A. 1.                                 B. 2.                                        C. 4.                            D. 3.

  Câu 47: Đồng phân của saccarozơ là

         A. xenlulozơ.                     B. glucozơ.                               C. fructozơ.                  D. mantozơ.

  Câu 48: Khi điện phân dung dịch CuCl2 để điều chế kim loại Cu, quá trình xảy ra ở catot (cực âm) là

         A. Cu ® Cu2+ + 2e.          B. 2Cl- ® Cl2 + 2e.                  C. Cl2 + 2e ® 2Cl-.       D. Cu2+ + 2e ® Cu.

   

  Ths. Đặng Văn Thành

  (Giảng viên ĐH KHTN TP.HCM
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Diễm My @ 18:57 03/06/2010
  Số lượt xem: 254
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến

  Thông tin các thành viên

  174201210152147
  Đ
  i
  T
  ì
  m
  T
  r
  i
  T
  h
  c

  Sinh nhật thành viên và Web nhóm MAE